Vietnamese resources

Vui lòng tải xuống tờ thông tin của chúng tôi để tìm hiểu về thị trường năng lượng Victoria, bao gồm cách:

– tìm và chọn kế hoạch năng lượng tốt nhất cho gia đình quí vị

– chuyển sang kế hoạch năng lượng hoặc đổi công ty năng lượng.

You have the right to get help when you’re struggling to pay your energy bill (Vietnamese)

Bạn có quyền được trợ giúp khi gặp khó khăn trong việc chi trả hóa đơn năng lượng.

Save money on your bills with energy concessions (Vietnamese)

Tiết kiệm tiền trên các hóa đơn của bạn với các ưu đãi của thẻ chiết giảm.

Factsheet

Energy concessions (Vietnamese)

Energy concessions are a great way to save money. Find out if you’re missing out.

 

Giảm giá năng lượng (điện/ga).

Factsheet

Cheaper energy plans (Vietnamese)

Get cheaper energy prices for your home with your energy company’s best offer.

 

Chương trình năng lượng (điện/ga) rẻ hơn.

Factsheet

Saving energy (Vietnamese)

Find out how to stay comfortable while cutting down on your household energy costs.

 

Tiết kiệm năng lượng.

Factsheet

Payment difficulties (Vietnamese)

Find out about your rights to get help when you have trouble paying your energy bill.

 

Khó khăn trả tiền hóa đơn.

Walkthrough

Reading energy bills (Vietnamese)

Our simple tool to help you find the important information on an energy bill.

 

Dùng hóa đơn để kiểm soát việc sử dụng năng lượng.

Walkthrough

Understanding energy in Victoria (Vietnamese)

An overview of how energy works in Victoria and how to choose an energy provider for your home.

 

Hiểu biết về năng lượng.

Our website uses cookies to improve your user experience. If you continue to use the website, we’ll assume you’re ok
with this.